Tietosuojaseloste

 Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Medigrupp Oy:n (2573825-5) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018. 

1. Rekisterinpitäjä 

Medigrupp Oy c/o 1.Accounting, Eteläkauppatori 4 A, 28100 Pori, www.medigrupp.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Tietosuojavastaava: Jukka Nurminen, jukka.nurminen@medigrupp.fi, +358 400 513 700

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) 

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) 

Tietoja käsitellään sopimuksen tuottamiseen perustuen asiakassuhteen ylläpitoon sekä kriittisten käyttötiedotteiden lähettämiseen. Suostumuksen perusteella asiakkaan yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon ja palvelujen markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). Asiakkuussopimuksen tuottamiseen liittyvät asiakkuuden perustiedot tuhotaan viimeistään kolme kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Tähän rekisteriin ei sisälly Medigrupp Oy:n työnantajavelvoitteiden hoitamiseen tarvittavia tietoja, joita säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Paperirekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja lukitusta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos henkilötietojen käsittelyssä voi olla kyse henkilötietolaissa tai rikoslaissa määritellystä rikoksesta, rekisteröity voi pyytää myös poliisiviranomaista selvittämään asiaa. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Jos haluat kieltää yhteystietojesi käyttämisen, ilmoita kiellosta rekisterinpitäjälle. Kielto-oikeuden käyttäminen on maksutonta. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).